Algemene voorwaarden Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Inschrijven

Per cursus of workshop moet een ingevuld en ondertekend (of aangevinkt) inschrijfformulier ingeleverd worden. Dat kan via internet of bij het CVDKS aan de Nieuwstraat 83. U kunt aan de balie een formulier invullen en inleveren. Bij cursisten onder de 18 jaar moet de ouder/verzorger ondertekenen (of aanvinken). Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Start cursus

Inschrijvingen vóór 1 september 2018 -bij Dans, Theater en Ateliers- worden bevestigd. Zonder tegenbericht gaat de eerste groepsles van start op de datum die is vermeld op de website. Bij te weinig cursisten voor een groepscursus wordt - in overleg - de prijs, het aantal lessen of de lesduur aangepast. Gaat de cursus niet door, dan wordt gekeken naar een alternatief.

Voor Muziek geldt een andere regeling: neem direct contact op met de betreffende muziekdocent om tarief, manier van betaling, termijnbetalingen, lesdag en tijdstip af te spreken (zie www.cvdks.nl).

Lessen

Het lesrooster wordt ieder jaar opnieuw door het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse vastgesteld. Wijzigingen in lestijd, groepsgrootte en/of docent(-e) leidt niet tot restitutie of vermindering van lesgeld als de cursist om die reden besluit de cursus te beëindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat een cursist bij een doorlopende jaarcursus altijd van dezelfde docent les krijgt.

BTW-heffing voor cursisten van 21 jaar en ouder

De BTW-heffing van 21% geldt voor alle cursisten die vóór of op 1 september 2018 21 jaar of ouder zijn.

Wachtlijst

Voor cursussen en workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Kunt u niet meteen geplaatst worden, dan komt u op een wachtlijst. U krijgt daarvan bericht.

Afmelding

Bent u een les of een workshop verhinderd, geef dit dan tijdig door via 0181- 652250 of centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Afmelding geeft geen recht op restitutie. Voor muzieklessen geldt: neem direct contact op met de docent.

Gebruik foto- en/of filmmateriaal

CVDKS maakt foto- en filmmateriaal bij cursussen, workshops, festivals, presentaties, uitvoeringen en evenementen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met publicatie van materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via centrumvdkunsten@nissewaard.nl. CVDKS zorgt er dan voor dat het betreffende materiaal niet ter publicatie wordt ingezet. Voor het volledige privacybeleid verwijzen wij u naar de website van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse.

Betalingsvoorwaarden

Na inschrijving bent u verplicht het cursusgeld te betalen. Daarvoor ontvangt u een factuur. Voor inschrijvingen tot en met zaterdag 6 oktober 2018 wordt de gehele cursus in rekening gebracht. Daarna wordt het bedrag naar rato van het aantal resterende lessen in het seizoen in rekening gebracht.

Betalingen

Betaalt u contant of per pin bij de balie of via een bankoverschrijving, dan kunt u slechts in één keer het gehele cursusgeld voldoen.

Betaling in termijnen kan met een automatische incasso:

  • in 1 keer, bij inschrijving vóór 1 april 2019
  • cursussen tot 14 lessen - in maximaal 1 termijn met een automatische incasso
  • cursussen vanaf 14 lessen - in maximaal 2 termijnen met een automatische incasso
  • cursussen vanaf 20 lessen - in maximaal 4 termijnen met een automatische incasso

Als u Centrum voor de Kunsten Spijkenisse een incassomachtiging geeft, dan wordt het verschuldigde bedrag, na ontvangst van de factuur,  in termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Incasso’s vinden plaats eind oktober, eind december, eind februari en eind april.

Start u de cursus ná de eerste incassotermijn, dan kunt u met de resterende incasso’s meedoen.

Betalingsverplichting

Bij het aangaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting omvat het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting ontzegt Centrum voor de Kunsten Spijkenisse de betreffende cursist verdere toegang tot de lessen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Stoppen met uw cursus

Wilt u de cursus tussentijds beëindigen, dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de cursusadministratie van het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Nieuwstraat 83, 3201 EE, Spijkenisse. Dat mag ook via e-mail: centrumvdkunsten@nissewaard.nl. Besluit u de cursus voortijdig te beëindigen, dan komt u niet in aanmerking voor restitutie.

10% regeling

Is het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse verantwoordelijk voor meer dan 10% lesuitval van het totaal aantal lessen, dan wordt het betaalde cursusgeld van de gemiste lessen teruggestort. Uitgevallen lessen door ziekte van docenten worden, als dat mogelijk is, ingehaald. 

Ontbinden cursusovereenkomst Centrum voor de Kunsten

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan Centrum voor de Kunsten Spijkenisse de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor alle cursussen en voor eenmalige evenementen.

Individuele Minima Toeslag en Jeugdcultuurfonds

De gemeente Nissewaard kent een Individuele Minima Toeslag. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar betreft dat een financiële bijdrage van € 300. Voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar betreft de bijdrage € 400,00. De ouders mogen dan geen vermogen hebben en een jaar of langer een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Er bestaat ook een basistoeslag voor volwassenen. Als u denkt in aanmerking te komen voor een dergelijke bijdrage, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Meer informatie is terug te vinden op www.nissewaard.nlonder: Werk en Inkomen, Individuele Minima Toeslag.

jeugdcultuurfonds

Daarnaast is de gemeente Nissewaard een samenwerking aangegaan met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De fondsen betalen het lesgeld en/of de sportkleding en materiaal voor sportlessen of lessen op het gebied van cultuur. Het geld is bedoeld voor de sportles, muziekles of tekenles van uw kind. De bijdrage wordt aan de sportclub of vereniging betaald. De fondsen zijn voor kinderen van 4 t/m 17 jaar in gezinnen met een besteedbaar inkomen tussen de 110% en 130% van de bijstandsnorm. Meer informatie kunt u vinden op www.nissewaard.nl/jeugdfonds

zelf verantwoordelijk

Wij wijzen u er op dat u het verschuldigde bedrag van een cursus zelf aan het Centrum voor de Kunsten moet betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Dit staat los van het wel of niet verkrijgen van een vergoeding via de gemeente. Als u zich heeft ingeschreven en de vergoeding door de Gemeente Nissewaard niet wordt toegekend, bent u verplicht het volledige cursusbedrag uit eigen middelen te betalen. 

Er zijn meer organisaties die in de kosten voor een cursus tegemoet kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op: www.stichtingleergeld.nl

Opmerkingen/Klacht

Heeft u een opmerking of een klacht? Vul dan het digitale (klachten)formulier in op de site www.cvdks.nl

Aansprakelijkheid

Het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, zoals bv kledingstukken of instrumenten. 

centrumvdkunsten@nissewaard.nl, www.cvdks.nl                                                       versie 10-4-2018

 

KOMENDE ACTIVITEITEN